Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Đại Lễ Vu Lan

Aug 21

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Sinh Hoạt Đại Chúng

Every Sunday

Oct 2

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

English Dhamma Class

Every Wednesday

Oct 5

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Dhamma Class

Every Sunday

Oct 2

Phật Giáo chỉ đường, Lìa mê về bến giác - Thiền tông không lối, Trực ngộ đến chân Như.

Thọ Bát Quan Trai

3rd Saturday of the month

Jul 16
UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Join us to celebrate the Mid-Autumn Festival

Namo Fundamental Teacher Sakya Muni Buddha

As the Mid-Autum Day approaches when the Moon will be fullest and brightest of the seasons.

You all are invited to join us to celebrate Full Moon Autumn Festival, Children Festival, Reunion Festival.

Thư Mời Đại Lễ Vu Lan

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Ban Hộ Trì Tam Bảo chúng con kính mời quý đồng hương Phật tử dành thời gian tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu vào Chủ Nhật ngày 21 tháng 08 năm 2022. …

Please Join Us For Half A Day Retreat.

DEAR DHARMA FRIENDS,

PLEASE join with us and our most VENERABLE MASTER DONG KINH from SORROWLESS ZEN CENTER on Saturday, August 20th, 2022.