Lịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử

http://tuongvan.org/wp-content/uploads/2019/04/Lichtuhoc2019.jpgLịch Tu Học Của Ni Chúng Và Phật Tử

Ngày Tu Bát Quan Trai vào mỗi thứ bảy tuần thứ ba:
Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính hướng dẫn

Lớp Anh Văn Phật Pháp:
Thứ tư (1:00 PM – 3:00 PM): Học trực tiếp qua facebook

Thiền viện Vô Ưu
Thứ bảy (10:00 AM – 12:00 PM): Phương pháp tu thiền

Chủ Nhật (9:30 AM – 1:00 PM): Sinh hoạt hàng tuần

LỚP VIỆT NGỮ “EM YÊU TIẾNG VIỆT” – Mỗi tuần vào sáng chủ nhật (9:30 AM – 11:00 AM) – Trẻ em từ 5 tuổi hay lớn hơn có thể ghi danh.

Xin liên lạc với Cô Giáo:
• Linh Nguyễn (571)393 -7162
• Diệu Hạnh (571) 528 – 3433

WRITTEN BY: admin

No comments yet.

Leave a reply

Reset all fields